GIỚI THIỆU CHUNG

Là một phòng lớn mạnh về tài chính, thu tiền bệnh nhân.