Bản công bố Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏeTỔNG CỤC HẬU CẦN KỸ THUẬT
BỆNH VIỆN 30-4
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 401 /BV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2018

 

BẢN CÔNG B

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu

là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Kính gửi: Bộ Y tế

Tên cơ sở công bố: BỆNH VIỆN 30-4

Số Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 246/BYT-GPHĐ, do Bộ Y tế cấp ngày 25 tháng 01 năm 2014.

Địa chỉ: số 9 Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

Người chịu trách nhiệm chuyên môn: Bác sĩ Nguyễn Văn Khôi

Điện thoại liên hệ: 0693336468  Email (nếu có): benhvien304bca@gmail.com

Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, Bệnh viện 30-4 công bố đã đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành theo quy định với các nội dung sau đây:

1. Các ngành/chuyên ngành đào tạo thực hành: Y đa khoa/Y khoa, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Dược học.

2. Trình độ đào tạo thực hành:  Đại học

3. Số lượng người đào tạo thực hành tối đa (bao gồm tất cả các trình độ): 1230 học viên tại một thời điểm (tính theo định mức không quá 3 học viên/giường bệnh)

4. Danh sách người giảng dạy thực hành đáp ứng yêu cầu theo chương trình thực hành.

5. Danh sách các khoa phòng tổ chức thực hành và số giường bệnh hoặc ghế răng tại mỗi khoa phòng theo chương trình thực hành.

6. Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo thực hành theo chương trình thực hành.

Bệnh viện cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố.

Kính đề nghị quý cơ quan xem xét, đăng tải thông tin theo quy định./.

  

GIÁM ĐỐC
 

 

(Đã ký)

 

          Thiếu tướng BSCKII Tống Mạnh Chinh

THÔNG TIN VỀ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TẠI BỆNH VIỆN (Xem Chi tiết)

 

Tin khác đã đăng

;