Ngày 30-9 giám đốc bệnh viện tống mạnh chinh được bệnh viện trao quyết định nghỉ chờ hưu.