MỜI ĐƠN VỊ THƯ VẤN LẬP BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT (GÓI THẦU SỐ 1: LẬP BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT) THUỘC CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO SỬA CHỮA BỆNH VIỆN 30-4 chi tiết tại đây