GIỚI THIỆU CHUNG

1. Giới thiệu Khoa Mắt - RHM

2. Lãnh đạo khoa

BS CKII Nguyễn Đông Triều - Trưởng khoa

BS CKI Nguyễn Quốc Hải - Phó trưởng khoa