GIỚI THIỆU CHUNG

Kế hoạch tổng hợp (General Planning Department)

1. Điện thoại: 069.3336468                Fax: 02838399170
2. Nhân sự:  
- Hiện tại phòng có 26 cán bộ, trong đó trình độ: Sau đại học: 04; Đại học: 14; Cao đẳng và đối tượng khác: 08
- Phòng Kế hoạch Tổng hợp được chia thành các tổ:
+ Tổ tham mưu tổng hợp, văn thư, thống kê báo cáo
+ Tổ quản lý công tác BHYT; Quản lý hồ sơ bệnh án
+  Tổ quản lý phần mềm bệnh viện và Website
+ Tổ quản lý phòng khám theo yêu cầu và dành cho người đi nước ngoài; công tác khám sức khỏe định kỳ; Công tác giám định y khoa.
+ Tổ quản lý nghiên cứu khoa học và đào tạo; Hợp tác quốc tế
+ Tổ quản lý chất lượng bệnh viện; Công tác chỉ đạo tuyến
+ Tổ pháp chế và Quản lý liên doanh liên kết
+ Tổ Marketing (công tác xã hội và chăm sóc khách hàng,…)

- Ban Lãnh đạo đương  nhiệm:

   

Đại tá ThS.BS Tiền Thanh Liêm - Phó Giám đốc Kiêm Trưởng phòng

 

Đại úy BSCKI Phạm Thị Phương Loan - Phó Trưởng phòng

- Ban Lãnh đạo tiền nhiệm:
+ Đ/c Lê Đình Thiện - Trưởng phòng (Từ năm 1999 đến tháng 8/2008)
+ Đ/c Long Tuyết Trinh - Phó Trưởng phòng (Từ tháng 7/1983 đến tháng 7/1989)
+ Đ/c Lê Thị Lan - Phó Trưởng phòng (Từ tháng 01/1986 đến tháng 12/1993)
+ Đ/c Lê Ngọc Thớm - Phó Trưởng phòng (Từ tháng 11/1988 đến tháng 03/2001)
+ Đ/c Dương Kim Nhung - Phó Trưởng phòng (Từ tháng 12/1999 đến tháng 4/2007)
+ Đ/c Lê Hồng Nga - Phó Trưởng phòng (Từ tháng 9/2007 đến 2011)
+ Đ/c Lê Duy Thống - Phó Trưởng phòng (Từ tháng 8/1997 đến tháng 4/2005)
+ Đ/c Lê Thu Nga - Phó Trưởng phòng (Từ tháng 6/2016 đến tháng 9/2019)
3. Chức năng
Phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng chức năng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, có trách nhiệm giúp Giám đốc Bệnh viện tổng hợp tình hình, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Bệnh viện, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện quy chế và tổ chức hướng dẫn, kiểm tra công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện theo quy định của Nhà nước và của Bộ Công an.
4.  Nhiệm vụ
- Tổng hợp tình hình, nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Bệnh viện và tổ chức thực hiện kế hoạch được duyệt.
- Tổ chức theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện chương trình, kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét chỉ đạo; Giúp Giám đốc định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác chuyên môn để báo cáo cơ quan quản lý cấp trên theo quy định
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo nâng cao chuyên môn liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới, phối hợp với các trường tổ chức thực hành cho sinh viên và học sinh; quản lý học sinh đến thực tập, làm tốt công tác chỉ đạo tuyến và hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho tuyến dưới.
- Nhận xét đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn viện. Tổ chức và tham gia Hội đồng giám định Y khoa của Bộ Công an, Hội đồng khoa học, Hội đồng thuốc và điều trị, Hội đồng chống nhiễm khuẩn.
- Giúp Giám đốc tổ chức việc điều hòa, phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong Bệnh viện viện, giữa Bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện.
- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên; tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Bộ Công an
- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án, thông tin thư viện, y tế cơ quan, in ấn biểu mẫu theo quy định
- Lập kế hoạch công tác thường trực và trực chuyên môn toàn Bệnh viện, tổ chức các đội cấp cứu ngoại viện, chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm  họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc quyết định.
- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Bệnh viện giao
5. Thành tích đạt được:
- Năm 2011: Đơn vị quyết thắng
- Năm 2012: Đơn vị quyết thắng
- Năm 2013: Đơn vị quyết thắng
- Năm 2014: Đơn vị quyết thắng
- Năm 2015: Cờ Thi đua của Bộ Công an
- Năm 2016: Cờ Thi đua của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật
- Năm 2017: Cờ Thi đua của Bộ Công an
- Năm 2018: Cờ Thi đua của Bộ Công an
- Năm 2019: Cờ Thi đua của Bộ Công an
- Và nhiều Bằng khen của Bộ Công an, Công đoàn Công an nhân dân, Bệnh viện tặng.
6. Tiềm năng và hướng phát triển:
- Nâng cao chất lượng bệnh viện và chất lượng hồ sơ bệnh án
- Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý chuyên môn, bảo hiểm y tế và tiến tới quản lý hồ sơ bệnh án điện tử, xây dựng Bệnh viện thông minh.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và áp dụng kết quả nghiên cứu vào công tác khám chữa bệnh.
- Phối hợp với khoa/trung tâm xây dựng đầy đủ, thực hiện các quy trình kỹ thuật chuyên môn và phác đồ điều trị.

7. Hình ảnh nhân viên: