GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên phòng: Phòng Tài chính kế toán
2. Nhân sự:
Phòng Tài chính kế toán hiện có 22 cán bộ.
Trình độ:  Đại học:   21
                Sơ cấp:    01
 
3. Lãnh đạo tiền nhiệm và đương nhiệm:
3.1 Lãnh đạo đương nhiệm:
Thiếu tá Nghiêm Thị Xuân Sinh - Phó trưởng phòng phụ trách
(Hình ảnh)
Trần Thị Thanh Ngân – Phó trưởng phòng
3.2 Lãnh đạo tiền nhiệm:
Đồng chí Phan Kim Ánh (1978 – 2000)
Đồng chí Phan Thị Tuyết Nga (2001-2020)
 
4. Chức năng: 
    Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện 30-4 là phòng chức năng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính của Bệnh viện, tham mưu cho Ban giám đốc quy chế quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Giám đốc và tổ chức thực hiện công tác kế toán sao cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng qui chế, chế độ tài chính – kế toán theo quy định hiện hành.
 
5. Các nhiệm vụ cụ thể:
    Hạch toán kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị theo đúng chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Bệnh viện.
    Tổ chức công tác kế toán trong Bệnh viện theo đúng quy định hiện hành
    Quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định
    Căn cứ dự toán cấp và các khoản thu hoạt động sự nghiệp, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của Bệnh viện.
    Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời.
    Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.
    Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định 
    Thực hiện việc thu nộp thuế thu nhập cá nhân có thu nhập cao theo quy định.
    Thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với các ngân hàng thương mại có mở tài khoản.
    Thực hiện tự kiểm tra tài chính và công khai tài chính theo đúng quy định.
    Chủ trì và phối hợp các khoa, phòng liên quan lập các kế hoạch tài chính, xây dựng dự toán, các báo cáo …
    Tham mưu cho Ban Giám đốc về việc chỉ đạo thực hiện hoặc trực tiếp thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý và chấp hành chế độ tài chính-kế toán theo quy định hiện hành và quy chế chi tiêu tại đơn vị./.