Bệnh viện 30-4 kính mời các Công ty chào giá gói thầu mua sắm vật tư y tế (khóa 3 ngã, bơm tiêm insulin và cổn 70 độ) năm 2023. Click xem chi tiết