THƯ MỜI BÁO GIÁ VỀ VIỆC QUAN TRẮC VÀ LẬP BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC xem chi tiết tại đây