VỀ VIỆC LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI BỆNH VIỆN 30-4 THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC xem chi tiết tại đây